• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Dlaczego warto uczyć się nowych języków?

Na decyzję o doborze i podziale zadań przewozowych w znaczące mierze wpływają koszty: funkcjonalny koszt transportu i alternatywny koszt transportu, innymi słowy wydatki poniesione w związku z aktywnością przewozową. Wysokość poszczególnych kosztów i ich udział w całkowitym środku przewozu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w wypadku przewozu żądającego drogocennych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one natomiast w transporcie kolejowym oraz samochodowym. Wydatki efektywne dojrzewają razem z odległością, ale maleją wraz ze wzrostem ładowności środka przewozu – tu wypróbuj ANCHOR. Między poszczególnymi rodzajami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych oraz politycznych. Najważniejszą rolę w transportach międzynarodowych odgrywa przewóz morski, który obsługuje 70% powszechnej wymiany.

1. Zobacz stronę

2. Sprawdź stronę

3. Kliknij dla szczegółów

4. Sprawdź tutaj

5. Otwórz link

Categories: Blog

Comments are closed.